ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

0

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
0
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
0
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
0
ดูข้อมูล

0

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0

ห้องเรียน

ดูข้อมูล

82

ครูและบุคลากร

สนง.
82
รร.
0
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 0

ดูข้อมูล

0

นักเรียน

ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
0
นร.ประถมศึกษา
0
นร.ม.ต้น
0
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /nan%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา /nan%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /nan%
ประถมศึกษา /nan%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /nan%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก /nan%
ขนาดกลาง /nan%
ขนาดใหญ่ /nan%
ขนาดใหญ่พิเศษ /nan%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 /nan%
ขนาดที่ 2 /nan%
ขนาดที่ 3 /nan%
ขนาดที่ 4 /nan%
ขนาดที่ 5 /nan%
ขนาดที่ 6 /nan%
ขนาดที่ 7 /nan%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ภูเขียว

โรงเรียน

ดูข้อมูล
เกษตรสมบูรณ์

โรงเรียน

ดูข้อมูล
แก้งคร้อ

โรงเรียน

ดูข้อมูล
คอนสาร

โรงเรียน

ดูข้อมูล
บ้านแท่น

โรงเรียน

ดูข้อมูล
333 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version 2020.07